Essay What Are the Disney Resorts and Parks Aiming for?

3608 Words Feb 18th, 2014 15 Pages
REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë MSc. Administrim Biznesi Tiranë, Shqipëri

TEMA: ENFP

1

Contents
Hyrje .............................................................................................................................................................. 3 1. 2. Kritika të studiuesve për indikatorin e Myers&Briggs .......................................................................... 3 Karakteristikat e ENFP ........................................................................................................................... 4 2.1. 2.2. 2.3. 3. Vlerat e një
…show more content…
11

4.1.1. 4.1.2. 4.2.

ENFP në jetën profesionale (Midwest consoulting group ......................................................... 11 ENFP si koleg ....................................................................................................................... 11 ENFP si manaxherë.............................................................................................................. 11 ENFP si vartës ...................................................................................................................... 12 ENFP si lider......................................................................................................................... 12

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 5.

ENFP si skuadër ........................................................................................................................... 12

Si të bëhemi më efektivë. ................................................................................................................... 13

2

Hyrje
Myers and Briggs kanë ndëruar një instrument të tillë që e bëjnë 2500000 punonjës, dhe e përdorin si instrument rekrutimi dhe seleksionimi nga 100 në 89 kompani nga US. Fortune. Kur marrim në konsideratë raportin e PTI ( Psychological Type Indicator), është e rëndësishme të kuptohet se nuk ka përgjigje të drejta apo të

Related Documents